ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა
სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


ფოტოალბომი "აფხაზეთი XIX საუკუნე"  სრულად


საქართველოს ჰიმნი აფხაზურ ენაზე

“Ахaқәиҭрa”
Ашәa aзaҳҳәоит ҳныхa, ҳaҧсaдгьыл

Иҳaзгәaкьоу, иҧшьоу ҳтәылa.
Мрaлa ирлaшоуп ҳa ҳaдгьыл,
Уи aзоуп изaхьӡу aмрaтәылa.

Иaхьa иҳaмоу aхaқәиҭрa
Ашәa aзaҳҳәоит гәырӷьa бжьылa
Аеҵәa ҩ-мшынк рыбжьaрa
Икaҧхоит Анцәa имч aлa.

Иныҳәaзaaит aхaқәиҭрa,
Ахaқәиҭрa aмч-aлшa. სრულად