ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობათა
სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი

- ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი


საკონტაქტო ინფორმაცია

მისამართი: ჭავჭავაძის გამზირი 13 ა,

მე–3 სართული, 309 კაბინეტი

0179, თბილისი

ტელ.:(+99532) 22916026

ფაქსი: (+995 32) 252348

E-mail: abkhcenter@gmail.com